Aadaa uffannaa fi sirbootaa

Saba tokko ykn gosa tokko kan biraa irraa waan adda godhuu fi ilaalcha guddaa kan qabu keessaa aadaan uffannaa fi sirbaa isa angafa ti jechuun ni danda’ama. Akkaataa dhiirri ykn dhalaan yeroo jilaa fi sirna garagaraa irratti uffatuu fi sirbu, faaruu fi walleen jiloota kanaa waliin deeman marti aadaa naannoo ykn saba sanaa calaqqisan. Yeroo ammaatti guddina aadaan Oromoo mul’ise keessaa inni guddaan uffata Oromoo godina adda addaa keessatti uffataman kan dagatamee fi irraanfatamee ture, dagaagina ayyaana irreechaa waliin walqabatee kan lataa dhufe ennaa ta’u, kunis waan hedduu nama boonsuu fi itti fufuu qabu dha. Irraa jalaan qulqullinaa fi miidhaginni isaa dabalaa deemaa jira. Akkasumas naannoon marti eenyummaa isaanii ittiin mul’isuu fi aadaa Oromummaa isaanii dagaagsuuf meeshaa guddaa ta’ee jira. Kana malees wallee fi faaruun sirnaa fi jila gara garaa keessatti godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti wallifaman kan akka Shaggooyyee, Iyyaasee, ragada, raphisa, Dhiichisa, Tirrii, Shubbisa, Hurruubsa, Geerarsaa fi kan kana fakkaatan hundi qaama aadaa fi eenyummaa saba keenyaa eenyummaa isaa akka ittiin boonu godhu.