Faarfannaa Waaqeffannaa

posted in: General | 18

18 Responses

 1. oftaanenus

  hayee, yooyyaa warraa daaniyaa alaa mani isin nagaadhaa? waaqeffannaan amantii addunyaa kanaa isa dura waaqa tokkichatti amanuu jecha jedhuuf bu’uura ta’ee dha. kanaaf waaqeffannaan bu’uura amaantii hundaati.kun immoo akka waaqeffannaan jechoota /term/ mataa isaa akka qabaatu godheera. kana yoo fakkeenya fudhanne. looon ni faarsuu, gootaf ni geerraru ….. karaa bira amantii waaqeffannaaf immooo kan waaqeffatootni waaqa isaanii kan ittin faarsan jeekkarsa /dalagaa/ jedhama malee faarfannaa/kan warri kiristaanaa itti faayyadaman/ hin jedhamu.

  horaa bulaa!!!!!!!!

 2. Maatii Sabaa

  Hayyee Jaaloo,
  Nagaan Waaqaa bakka jirtutti is waliin haata’u. Akkuma atuu baante jechooti Waaqeffannaa kan hiikaa fi dhaamsa addaa qaban hedduu dha. Akka Waaqeffannaatti yoo laalle, faaruu jechuun leelloo waan tokkoo jajuu fi mararsiifachuu jechuu dha. Kanaaf, Waaqa faarsuun Waaqaaf kabajaa kennuu dha. kana malees, mana Ayyaanaatti yeroo dalagaa jeekkaruun ni jira; sun waan ayyaanaa waliin kan wal qabatee dha. Dalagaan sirna isaa yoo ta’u, jeekkaruun immoo sirna san irratti hirmaatanii Ayyaanaan dhuunfatamanii leelloo Waaqaa fi Waaqeffattootaa waarsuu dha.
  Hundaafuu, yaadaa fi hirmaannaa keetiif galata guddaa qabda.
  Marabbaan kan Waaqaa ti!!

 3. Argii Amani

  Hi Waaqeffataa brothers, friends and sisters,

  where is the Dibbee Qaluu I used to hear in Oromia? Farfannaa of Waaqefanna needs to be developed and use both the traditional and modern music instruments. Just enjoy the following article and the discussion: http://gadaa.com/oduu/8436/2011/03/19/an-earnest-call-to-oromo-artists-help-raayyaa-oromo-music-revive-and-survive/

 4. tokkummaa sabaa

  Hayyee waaqeffattoota website kana daawwatan hundaaf nageenyi oromummaa isin haa gahu jechaa, bakka jirtanitti jabaadhaa wal jajjabeessaa.Waan keessan
  qoradhaa.Of ta’aa!
  jeekkarsa tokko
  Nagee yaa waaq nageenyi kee galgalaaf ganama nagee yaa waaq,
  Nageenyi kee guutuma ,tuujuma nagee yaa waaq,
  Nageenyi kee hin boora’uu hin moofa’uu nagee yaa waaq,
  Nageenyi kee hin hir’atuu hin dirbamuu,nagee yaa waaq,
  sokorawwan isaa
  Nageenyi tolluu
  malkaa
  bokkuu
  caaccuu
  galmaa
  dirree
  fkkf…

 5. Oliifnaaf

  Qallu, is not of Oromoo; it is from an evil spirit form pagan Arabs worshipping pagan god! Don’t fool Oromoo generation as others have fooled us!! Return to True and Holy God, creator of Heaven and earth through Jesus Christ!!!!!!

  Qallu
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Qallu is a name in which the people (person) who are believed to be the descents of Sayyid Abu Bakr al-Siddiq, the first Caliph of Islam, are known in East Eastern Ethiopia, Somalia and Djibouti.

  Contents [hide]
  1 Why They are Called Qallu?
  2 Variations in the Descriptions of Qallu
  3 Geographical Dispersions of the Qallu
  4 See also
  5 References
  6 External links
  [edit]Why They are Called Qallu?

  Qallu is a common name known in Oromo, Somali, Harari, Afar traditions because there is a clan called “Qallu’’ within each of these ethnic groups. However, it is the Oromos or the Somalis who enthusiastically refer to the name. [1]. It is said that “Qallu” to mean “people of the religion”, and it describes the Qallu’s main occupation in their societies. That means in the past, most of the persons who belong to Qallu clan were dominantly the teachers of Islam in the areas that they reside. [1]

  [edit]Variations in the Descriptions of Qallu

  The Qallu inhabit Hararghe, Somali Region, and Dire Dawa as well as the Republics of Somalia and Djibouti. The Qallu’s in Ethiopia trace back their genealogy mostly to a man called “Aw Omar Ziyad”, and then to “Aw Qutub”, and Aw Abadir Umar Ar-Rida , a scholar to whom the Harari’s refer as the Patron Saint of Harar. And all Qallus in Ethiopia claim they have the same blood with Sheekhaash , a clan whom Sir Richard Burton repeatedly mentioned in his book titled First Footsteps in East Africa. [2]. However, in Somalia, there is a little bit unclear tradition of the Qallus. Some people categorize them under the well known Sheekhaal clan (here not Sheekhaash as they are called in Ethiopia.). Others group them under Fiqi Omar clan. (In Ethiopia , Sheekhaash and Faqih Omar are the same, the latter is only an implication of their ancestral father)

  [edit]Geographical Dispersions of the Qallu

  Richard Burton describes that Qallu (Sheekhaash) is dispersed among its brothers (other clans) and they can be found from Ifat up to Ogaden. [3]. This is an exact description of the highly reverend clan of Qallu. Today, as Burton witnessed 150 years ago, we can find the Qallu from Somlia up to Wello. However, the highly concentrated communities of the Qallu can be found in the following areas.

  in Babille, Deder, Jarso and Gursum in East Hararghe;
  in the Walled City of Harar;
  in Shinile Zone and in Dire Dawa chartered city;
  in Jijiga woreda of the Somali Region;
  in Habro , Gubba Qoricha, Qunni , Chiro, Boke and Mieso woredas of West Hararghe, Zone.
  [edit]See also

  Sheekhaal
  Siddiqis in the Horn of Africa
  Abu Bakr
  Shaikh
  Siddiqui
  Shaikh Siddiqui
  Shaikhs in South Asia
  [edit]References

  ^ a b Ulrich Braukämper: Islamic History and Culture in Southern Ethiopia. Collected Essays, Göttinger Studien zur Ethnologie 9, 2003, ISBN 978-3-8258-5671-7, pp.112-123, 117
  ^ Richard Burton, First Footsteps in East Africa, 1856; edited with an introduction and additional chapters by Gordon Waterfield (New York: Praeger, 1966), p. 165
  ^ Richard Burton, First Footsteps in East Africa, 1856; edited with an introduction and additional chapters by Gordon Waterfield (New York: Praeger, 1966), p. 165
  [edit]External links

  Shaikh Siddiqui
  Categories: Muslim communities in Africa | Oromo people | Ethnic groups in Somalia | Ethnic groups in Djibouti | Islamic culture | Surnames

  • Hayyee, namuu hanguma beeku nama gorsa. Kanaaf gorsaa fi yaada keef galatoomi jenna. Ammoo mee bitaa fi mirgaan waa laali.

   Nagaa waliin

 6. kuushmee

  Jirtuu yaa warra ofta’ee alaa manni sa’aa namni waatii maatiin dirraa direen nagaa keessanii?
  Sa’a abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa Jechii “faaruu” jedhu jecha safuu qabeessaa fi amantii waaqeffannaa orom dur ibsuu “JEEKARA” akka fayyadamuu qabdanii dha.Horaa bulaa,bal’adhaa!!!

 7. kabbadaa Nugusee

  Hayyee, Jaalleewwan Waaqeffannaan nuf lafee dugda keenyaati jechuu nan danda’a.Egaa jaalalli uumaa uumama isaa waliin haata’u.Waaqeffannaan amantii gaafa dhalatne irraa eegallee Waaqni nuu baalchedha.Gaafa duunes afuura dhumaa kan ittin baafannuudha. Waaqeffannaan dhiiga keenya keessa jira,nufaana dhalate,laga ce’ee keessumummaa nutti hin dhufne.Kanaaf waa’een Waaqeffannaa keenyaa hidda dhiiga kiyyaa keessa natti dhaga’ama.
  Marabbaa!

 8. ilmaan oromoo warri of taatanis ta’ee of ta’uuf kutannoon ka’aa waarri jirtan fayyaa keessanii? nuti sanyiin kuush adaaf amantaa keenya dhabnee akka nama uffata hin qabnee qullaa deemaa jirra. hamma ta’e tokkollee ni beekna yoo ta’e wanti nuti hin beekne hedduunsaa nu hafa. kanaaf booda yeroon hin jirtu ijaa ta’eef waan keenya kan qoranneeargannu har’a. lammii koo qaalluu fi qaallichi gargar ta’uusaa ni beektuu? jeekkarsa qaallichi jeekkaruufi inni waaqeffataan gagar ta’uusaa hoo ni beektuu? waaqaffataan seexanatti amana sababa nuun jedhaniifoo beektuu? moo nuti harii seexana waliin qabna.waa maraa fii uka isaa cabsaa laala. horaa bulaa lalisaa dagaagaa bala’dhaa qilxuu ta’aa.

 9. naol lemi

  Marabbaan isinirraa fudhanneerra dhiira teenya. nagaan waaqaa fi lafaa isiniif haa tahu jechaa faarfannaan armaan duraa haalan namatti tola. Oromtichi kalee “basuma aabbi” jedhee afaan diinichaan faaruu hunkuteessuu har’a lafas hin lixne dhageeffatee of iyyaafateera. Inni “sadeen waaqa tokkicha” jechaa tures har’a kunoo “waaqni tokkicha” jedheera.Kana hundaafuu galatni keessanii fi kan sabboontotaa dachaa dachaa dha uumatti aansuuu dhaan. Haalan dhageeffannee maayii itti bahaa jirra. Daraan nuuf jabaadha dhiiga teenya. Mee Yoo isiniif dandahame immoo kitaabatti yookaan barruu bicuutti jijjiiraa gabaa irratti baasuu yaala.Haala sanaan waaqeffattootaas tahee kan daandiin harkaa bade bira ni dhaabbbata waan taheef. Namoonni baayeen faarfannaa kana hin beekan waan taheef.Hagasittuu nagaaf fayyaa waliif hawwina. waaqni shanan gadaa oromoo fi odaa oromtichaa isin waliin haa tahu jajjabaadha!!!!!!!!……….!!!!!!!!!………….!!!!!!!!!!!……….!!!!!!!!!!………..

 10. Believe in Jesus christ,you, my brothers and sisters.I love you ALL!!!God bless you!!!

 11. warkisa File

  addunyaan wal-xaxee, yommuu dhugaa badu
  nuttaa dhagaa’amu waa’een LUBBUUN baduu
  shaamaa qabsiifatee aduu kan barbaadu
  isiin lammii keenya mitii kan daandii gadhiisee du’atti arreedu
  BELIEVE IN CHRIST JESUS,TO HAVE AN EVERLASTING LIFE!!!!

  • Obboo! gorsa keef galatoomi! garuu atiyuu nama gorsu barbaachisa. Waan ofii hin beekne dhageessee nama gorsuu yaaluun kee gowwaa si fakkeessa.

   Mee Waaqayyo karaa nagaarra si haa qajeelchu!

 12. Namni kamiyyuu of ha baru!!!!

 13. YESUUS NAMA HUNDUMAAF DU’E WHO BELIEVE IN HIM HAVE ETERNAL LIFE!

 14. POSSIBLE FOR GOD!

 15. yaada keesan marafu galatooma,ofta’ani jirachun uumama ta’u issaa beektu? .MAALOO MAALIF GO’A OF GOOTU JECHI KUN JECHA OROMO TA’U ISATTI DAGATAN.FAARFFANAAN SHAKKA TOKKO MALE KAN WAAQEFATOOTATTI,

Leave a Reply

fourteen − 2 =