Gadaan akkataa tartiiba lakkofsa dhaha Gadaatin bara kaayata. Haaluma kanaan waan baroota darban kana keessa gaarii ta’eefi hammaate maraa argaa dhageettidhaan galmeessee kaayata. Namni arge kan hinargin dhageessisee afooladhan seena saba Oromoo tikfamee bara baratti darbee kunoo amma nu dhaqqabe. Seenaa Oromoo laalchisee mata duree ummata Oromoo jedhu jalatti waan dhiyaatef asitti irra deebi’uun hinbarbaachisu. Garuu seenan waan Gadaan gaggeessu keessaa isa tokko ta’uu isaa ibsuu qofaafi asitti kan ka’eef.