Waaqomsaa

posted in: General | 6

http://www.youtube.com/user/Waaqomsaa

6 Responses

 1. lammii shunaa

  waaqni faaruu moggaasee
  eebba nama badhaase
  yawaaqako hadaraa
  galmi hanekee masara
  samii kuula sararaa
  maqaankee namarara
  ulfaataa barabaraa
  balaa bara hundarraa
  nubaraari hadaraa.
  lammii

 2. Abbabaa Booyidoo

  Waaqan yaama, waaqan yaamaa baree
  ni awwaata, ni awwataa baree
  Lemmoon yaama, lemmoon yaamaa baree
  nii awwaata, nii awwaata baree
  yaa ijaa miilaakoo siinan olee galaa
  yaa dhihaa barihaa koo siinan olee galaa

 3. Misganu Guluma Ambo University Ethiopia)

  Seensa

  Oromoon afoolaawwan hedduu kan ittiin aadaafi seenaasaa akkasumas, eenyummaasaa afaaniinis ta’ee barreeffamaan dhalootaa dhalootatti ittiin dabarsu niqaba. Isaan keessaa
  Kadhaan waaqaa isa tokkoodha. Innis yeroofi bakka adda addaatti kan raawwatu yemmuu ta’u sirna ittiin raawwatu kan mataasaa qaba. Fakkeenyaaf kadhaa waaqaa kan yeroo irreechaa taasifamu yoo ilaalle maanguddoonni marga jiituu, coqorsaafi ilillii qabataniiti kadhatu. Kunis akka aadaa Oromootti kan inni agarsiisu nageenyaafi hawwii gaarii qabaachuu isaati.

  Kadhaan waaqaa caliseetuma bifa walfakkaatuun kan adeemsi famu osoo hin taane kaayyoo adeemsifamuuf (kadhatamuuf) irratti hundaa’ee gargar ta’a. Kana jechuunis kadhaan waaqaa yeroo Irreechaa taasifamuufi yeroo fuudhaafi heerumaa taasifamu garaagara ta’uusaati. Haaluma kanaan nutis akka maddoota hawaasaa keessaa argannerraatti hundaa’uun gosoota garaagaraatti qooduuf yaaleerra. Isaanis kanneen armaan gadiitti eeraman of keessatti hammatu. Kadhaa waaqaa kan Yeroo Arfaasaa duraa, Birraan bari’uu, masqalaa, irreechaa, Beelaa, Sirna Gadaa, Gumaa, Ayyaantuu, kabaja Ayyaana looniifi k.k.f eeruuf yaaleerra.

  MAALUMMAA KADHAA WAAQAA
  Kadhaan waaqaa wanta barbaannuufi hawwinu akkasumas, wanta dursee nuu godheefis, galata waaqaa kan ittiin galchiinu yoo ta’u, oromoon seera mataasaa kan kadhaa waaqaa ni qaba. Seerri kunis dubartiin okolee, siiqqeefi irreecha dhiirri waddeechaafi irreecha, qabachuudhaan bahanii kadhatu. Oromoon kadhaa isaa keessatti kan dursa kennuuf nagaya, roobaa fi fayyaa akka ta’e ni beekama.

  Oromoon akka maatiitti walga’anii waaqa haadhaafi abbaa yookiin ayyaana isaanii yaadachuufi kadhachuudhaan nagaa fi badhaadhina maatii maraafuu akka kennu gaafata.

  Oromoon yeroo waaqa kadhatu gamtaadhaanis ta’ee akka maatii fi dhuunfaadhaan waaqa kan kadhatu yoo ta’u, gamtaadhaan malkaafi tulluutti bahuudhaan hongee, dhukkubnii fi waraanni yoo jiraate akka isaan baraaru kadhata.

  Egaa akkuma waa’ee kadhaa waaqaa ilaalchisee Oromoon akkamitti akka waaqa kadhatu, waa’ee eebbaa ilaaluunis dirqama ta’a. Sababiinsaas, kadhaan waaqaafi eebbi akka barruu harkaa keessaafi duubaatti waan ilaalamaniif. Kana jechuunis Oromoon akkuma gama rakkoo isaafi wantoota isa mudataniin waaqa kadhatu wantoota gaariifi barbaachisoo ta’an hawaasa bal’aafi yookaan nama dhuunfaaf hawwii qabu waaqni akka isaaniif guutuuf eebba ni taasisa. Walumaagalatti, kadhaan waaqaafi eebbi wal qabatanii deemu.

  2. Gosoota kadhaa waaqaa
  Oromoon yeroo waaqa kadhaatu haalaafi yeroo adda addaa keessatti kan taasifamuudha. Kunis gosoota gosoota adda addaa qaba.

  2.1. Yeroo Arfaasaa Dura
  Waqtiin kun waqtii roobni gaariin jiru qotee bulaan lafa qotee
  Sanyii adda addaa facaafatuudha. Yeroo kanas akkas jedhee waaqa isaa kadhata.
  Yaa waaqi cimaaddii naa camaddee kana gateettii naa jabeessi
  Sangaa camadame gateettii naa jabeessi
  Gabaree hordaa qabate hordaarratti naa jabeessi
  Isa gindii qabate humna jabinaa laadhuufi
  Humna gur’uu humna kenniifi
  Kan facaafadhe gurra arfaniin na magarsi
  Qaqqabsiisii naa laadhu

  Horii koo nagaan bobbaasii na galchi
  Kan dheedu sifaa naaf godhiifi
  Ganna nagaan na baasi
  Birraa adii nagaan na baasi
  Maaatii fi waatii koo wajjiin
  Karra koo wajjiin

  Nagaa naaf kenni
  Nagaan na baasi
  Raafamaa fi daafamaa nurraa qabi
  Nama nagaa nutti qabi
  Dukkana gannaa nagaan na baasi
  Sa’aa namaa nagaa naa kenni
  Karra kootiifi nagaa naa kenni
  Ilmoo kootiif nagaa naa godhi
  Kaniin qootadhe nagaan naa laadhu.
  2.2. Yeroo Birraan Bari’u
  Yeroo birraan bari’u jechuunis yeroo ganna dukkana keessa darbee barii birraa ga’u waan jedhee waaqa kadhatu qaba. Innis akka armaan gadiitti.

  Yaa waaqi nagaan dukkaana gannaa na baastee galata
  Birraa booqaatti na baastee galata
  Saani koo nagaan bahee galata
  Ilmoon koo nagaan bahee galata
  Kan sa’aa deemu sababa nabaasi
  Kan namaa deemu sababa na baasi
  Sanyii naa magarsite kana na qaqqabsiisi
  Idaa arrabni fidu na baasi
  Idaa ijji fidu na baasi
  Idaa harki fidu na baasi

  Kanin argee gojobadhe qaqqabsiisii naa laadhu
  Barakaa naa godhi
  Baarkii naa godhi
  Maaddii naa godhii
  Ijoollee koo wajjiin na nyaachisi
  Ollaa gandaan nagaa naa kenni

  2.3. Masqala
  Oromoon yeroo birraan bari’u akkuma waaqa kadhatu yeroo masqalaa jechuunis yeroo ibsaa birraa gadi baasu waan jedhee waaqa kadhatu qaba. Masqala inni jennus isaduri abbootiin ibsaa birraa jedhaniidha. Mallatoon ibsaa kanaas yeroo ganni darbu yookiin birraan bari’uu ta’uu nu agarsiisa. Kunis ganni gurraacha ta’uufi birraan ifa agarsiisa kadhaan isaa akka armaan gadiitti.

  Gorogori gogori
  Waggaa nagaan nu geessee
  Galanni sihaa go’u yaa rabbi
  Kan baranaa arginee
  Kan bara dhufuunis nuga’i
  Bara kana bara nagaa godhi
  Ibsaa nagaa nuuf taasisi
  Waggaa nagaan nugeesse
  Waggaan naannoftee nuu dhufte

  Bara kana bara quufaa nuuf godhi
  Bara kana bara nagaa nuuf godhii
  Maddii maaddii nagaa nuuf godhii
  Hamaa nurraa faccisi
  Daraaroo keenya nuu barakachiisi
  Xinnaa keenya nuu guddisi
  Wallaalaa nuu beeksisi
  Beekaa keenya nuu bulchi

  24Irreecha
  Irreechi marga coqorsaafi ilillii jiituu mallattoo bakka nagaa
  Ayyaantummaafi galata martuu dhihaatu yoo ta’uu, sabni Oromoos malkaaa, tulluufi nama gidduuttis araara buusuudhaaf harkatti qabatanii dhihaachuun beekamadha. Irreechi mallattoo araaraa kan dhiifama gaafatu, walumaagalatti, hawwii, nageenyaafi qabbana kan ittiin ibsan jechuun ni danda’ama. Kadhaan yeroo irreechaa kadhatamus:

  Yaa waaq nagaan nu oolchi
  Bakkee nagaa nuu godhi
  Qe’ee nagaa nuuf taasisi
  Biyya isa kaanis nagaa nuu godhi
  Bokkuu nagaa nuuf taasisi
  Caffee nagaa nuuf guddisi
  Kan dhalate nuuf guddisi
  Rimaa haphee nuu taasisi
  Korma cirrii nuu taasisi
  Dhalattuu dhalatte nuu guddisi
  Dhala mandhee nuu godhi
  Qoonqoo quufa nuu godhii
  Nabsii bultum nuu godhi

  Oromoon yennaa rreecha irreeffatu waalama of keessaa qaba.
  Isaanis: yeroo birraan bari’uufi yeroo ganni dhufeedha. Innis ibsaa qabsiifatee. Marga cirateeti Kadhaan isaas kan armaan gadiiti.

  Bara kana bara nagaa nuuf taasisi
  Bara quufaa nuuf taasisi
  Bara jireenyaa nuuf godhi
  Bara gammachuu nuuf godhi
  Bara argachuu nuu godhi
  Bara badhaadhinaa nuuf taasisi
  Bara barumsaa nuuf taasisi.

  Irreechi bakka tokko tokkotti bokkuu jedhama. Bakka kaanitti immoo bishaan guddaarratti walga’anii kadhatu. Odaa jalattis ni irreeffatu. Sababni isaas odaan mallattoo eenyummaa saba Oromoo waan ta’eef.

  Oromoon naannoo shawaa ennaa ganni roobu, yennaa lafti dhoqqaa’u dhaddach bokkuu ni cufa. Sababni inni dhaddacha bokkuu cufuufis, galaanni waan guutuuf, lafti waan dhoqqaa’uuf, namni waan wal hin argineef, cufa. Inni biroo ganna ganna midhaan adda addaa qotee waan facaasuuf kana sababeeffatee dhaddacha kana cufa.

  Dhaddachi kun yerooo inni banamus yeroo birraan bari’u ykn ibsaa waggaa har’a nuti masqala jennu. Mallattoon ibsaa kanaas yeroo ganni darbu ykn birraan bari’u nu agarsiisa. Kunis ganni gurraacha ta’uufi birraan ifa ta’uu ibsa.
  Yeroo kanas seera guuttatee walwaanisiseetu tokko kootta jedhee, dhufee dubbadhu jedhee akkati dhufte nageenyi haa dhufu jedhee

  Bakkalchi milkii haa ta’u
  Bakkeen nagaa haa ta’u
  Kan adeeme haa galu
  Kan maseene haa galu

  Kormi cirrii haa ta’u
  Rimaan laphee haa ta’u
  Barbadaan suga haa ta’u
  Booruun gabbina haa ta’u
  Koleen haa marmaartu
  Teessuun haa mandiitu
  Waaqni lolee lafti haa tolu
  Irraa goruu dogoggoruu nu haa baasu
  Biyyi keenya nagaa haa ta’u
  Biyyen keenya nagaa haa magarsu
  Gadaan biyyaa haa tolu
  Gadadoon biyyaa haa badu.

  Jirbii jiru nu hindabarsin
  Midhaan jiruu nu hin balleessini
  Bakkeen riqituu haa ta’u
  Nabseen bultum haa ta’u
  Jaarsi haa bulu
  Dargaggeessi haa sugaa’u
  Waliigaltee nuuf haa kennu
  Jedhee eebbiseetu bokkuun kun banameera, guutuudha hindhangala’u. Karaa gadi- jinfuudha, guungumni hin jigsu, toshi hin balleessu guutuudh jedheetu dhaddacha isaa kana itti fufa. Irreessi kan irreeffatamu haala kanaan waggaatti ji’a tokko birraan bari’uufi ganni darbu sababa godhachuun haala kanaan mirkaneeffata.

  2.5 . kadhaa yeroo Beelaa
  Roobdee hin tortorsn
  Caamtee hin goggoosini
  Waraansa jalaa nu baasi
  Dhibee hamaa nu baasi
  Beela jalaa nu baasi
  Yaa waaq nuu roobi
  Yaa waaq nuu gorari

  Uumtee nu hin balleessi ni
  Mukti keenya gogee hin badin
  Lafti keenya gogee hin badin
  Yaa abbaa keenyaa beelaan nu hin fixin
  Dhalataa keenyaa beelaa hin fixin
  Rooba keessaa nuuf laadhu
  Maama keessaa nuuf laadhu
  Lekkee kee nuuf roobi
  Nu hin balleessini
  Nu hin dheebossini

  Yaa waaq nu gorori
  Yaa baraa abeeti
  Kan waaqni godhe balleessitaa abeeti
  Mee yaa baraa abeeti
  Yaa waaqaa abeeti
  Mee nuu gorori
  Mee qabbana kee nuu buusi
  Gaaddisa kee nuu buusi
  Duumessa kee nuu buusi
  Kan roobee tortorsi nu baasi
  Kan caamee goggossu nu baasi
  Dambaaraa alaa kana nuu buusi
  Mee maaddii keessa nuu buusi
  Mee bara kaa keessa nuu buusi
  Gorora kee itti nuu tufi
  Mee isuma suga nuu godhi

  kadhaa yeroo sirna gadaa
  Oromoon sirna ittiin bulmaataa qaba. Sirni ittiin bulmaataa kunis sirna gadaa jedhama. Gadaa kana keessatti kadhaan waaqaa gahee guddaa qaba. Innis kan adeemsifamu namoota muudamuun adeemsa sirna gadaa kana keessatti gahee qaban Abbaa gadaa jedhamuun kan gaggeeffamu yoo ta’u, akkaataan itti waaqa kan armaan gadii kana fakkaata.

  Yaa waaq nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchi
  Bakkee nagaa nuu godhi
  Bokkuun nagaa haa ta’u
  Caffeen nagaa haa ta’u
  Kan dhalate haa guddatu
  Kan guddate haa beeku
  Rimaan haphee haa ta’u
  Kormi cirrii haa ta’u
  Dhalataafi dhalattuun haa guddattu
  Dhalchee haa dhungatu
  Dhalli may’ee haa ta’u
  Qoonqoon quufa haa ta’u
  Nabsiin bultum haa ta’u

  Bakkalchi biqqii haa ta’u
  Bakkeen nagaa haa ta’u
  Dhalamoon deetti haa ta’u
  Duulli dannama haa ta’u
  Dheedee haa barbadeessu
  Barbadaan sifaa haa ta’u
  Sifuun gabbina haa ta’u
  Dhugee haa booreessu
  Booruun gabbina haa ta’u
  Rimaan haphee haa ta’u
  Dhalee dil’uu haa buusu

  Bokkuun nagaan ga’ee galata
  Waggaan nagaan ga’ee galata
  Bokkuun gamaa gamanaa nagaadha galata
  Biyyi nagaadhaa galata
  Mootummaan nagaadhaa galata

  Inni qotattu siif haa bara katu
  Inni tikfattu siif haa horu
  Inni nagaa dubbatu nagaa ii haa ta’u
  Balaa nu haa baasu
  Yaraa nu haa baasu
  Malkaan kun malkaa hin guune nuu haa ta’u
  Malkaan kun malkaa hin duune haa ta’u
  Inni gamaa haa ofkalu
  Inni gamanaa haa ofkalu

  Bakkalchi milkii haa ta’u
  Bakkeen nagaa haa ta’u
  Qoonqoon quufa haa ta’u
  Nabseen bultum haa taatu
  Hiddi allaanduu haa ta’u
  Hallayyaan dirree haa ta’u
  Oolli didibbee haa ta’u

  Biyyi keenya nagaa haa ta’u
  Biyyeen keenya nagaa haa magarsu
  Gadaan biyyaa haa ta’u
  Gadadoon biyyaa haa ba’u
  Jirbii jiru nu hindaarsin
  Bakkeen riqituu haa ta’u
  Nabseen bultum haa taatu
  Jaarsi nuuf haa bulu
  Dargaggeessi haa sugaa’u
  Walii galtee nuuf haa kennu

  Yaa rabbii keenyaa adeemaa
  Nagaan galchi
  Beela’aa beela baasi
  Dheebotaa dheebuu baasi
  Yeroo hundumaa siif sagadna
  Si sodaanna si ulfeessina
  Walii keenya nuuf eebbisi
  Bakka nagaa nuuf taasisi
  Balaa tasaa nurraa fageessi

  Kan jaalatuu nu jiraachisi
  Oofuu jennee siif sagannaa
  Galata siif galchinaa
  Yaa rabbi tokkichaa
  Kadhaa keenya nuuf dhaga’i
  Iddoo yaanuufi iddoo bulluun nu ga’i
  Kan siif laanne nuuf sooradhu
  Lubbuu keenya nuuf qusadhu
  Ijoolleef nagaa kee nuuf kenni
  Horii keenya nuuf eebbisi

  Ayyaanni abbaa keenyaa
  Ayyaanni haadha keenyaa
  Nagaa nuu kenni
  Hamaa nurraa qabi
  Nama ganaa nutti qabi
  Kan ormaa nurraa qabi
  Kan keenyaan nu bulchi

  Abddaariin keenya waaqni nu uumte
  Daafamaa nurraa qabi
  Nu eegi nu tiksi
  Bakka nagaa nu oolchi
  Karra keenya eegi
  Bara nu baasi
  Abbaa baraa nuu ta’i…..

  • Barataa Misgaanuu !

   Waan hunda dura nagaan Waaqaa si haa gahu. Akkam jirta ?

   Dhaamsa kee kana tureen arge. Dafee deebii siif kennuu dhabuu keenyaaf dhiifama guddaa jechaa, barumsa nuuf qoodde kanaaf galanni kee guddaadha. Fuulduras harki kee nurraa hin gabaabbatiin!

 4. lammii shunaa

  KANA BEEKTUU LAATA
  Ganni tokko. kan soogaati
  Jagni tokko. Diidoo Gaawoleeti
  Qaroon tokko. Liiban waataati
  Raagdi tokko. Areeroo Bosorooti
  Mootiin Dubartii tokko.Gaattoo Saaqqooti
  Fardi tokko.Boror Walee Waaccuuti
  Maddi oduu Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo
  lammii shunaa

 5. Maatii Sabaa

  Nagaan Waaqaa haa dursu!
  Waaqeffannaan amantii keenya; kanaaf guddifachuutti jirra; tifkachuunis dirqama keenya ta’a. Amantii kana guddisuuf waan amantiin kun qabu beeknee, walbarsiisuun akka walhubannaan Waaqeffattoota gidduu jiraatu gochuun barbaachisaa dha. Kana irratti ka’umsa gaarii yeroo ammaa mul’achaa jiru daran gabbifachuun nutti jira.
  Amantii kana guddisuuf immoo tifkachuun hojii keenya guyyuu ta’uu qaba. Namni horii tiksuuf gara dirreetti yoo yaasee bira deebi’e tiksee jira jechuu hin dandeenyu. Tiksituun gaarii kan horii tiksu san bakka dheedaniin ga’ee, yeroon obaasee, galgala immoo akka bineensi isaan hin nyaanneef mooraatti deebisee galchuu dha.
  Waan keenya haa tifkannu!

  http://youtu.be/6o4NjxiRpkk
  http://www.youtube.com/watch?v=p0KRnXUE5CM&feature=endscreen&NR=1

Leave a Reply

six + 17 =